Algemen voorwaarden

Kalinda kijkt met je mee

Algemene voorwaarden

Definities

  • Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Kalinda waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor workshops, trainingen, retreats, een-op-een-sessies, lessen en teksten.
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Kalinda en Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Kalinda, zakelijke of particuliere klant.
  • Cliënt: Particuliere klant
  • Overeenkomst: de tussen Kalinda en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
  • Werk: het door Kalinda vervaardigde werk of uitgevoerde dienst.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Kalinda en Opdrachtgever.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kalinda zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt. Kalinda – Prinsessestraat 39 6828 JT Arnhem- KVK 80066062 IBAN NL05 RABO 0357585712

 

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien Kalinda op verzoek van de Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat Kalinda schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking. 

 

Artikel 3. Wijziging

3.1 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door Kalinda is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van Kalinda, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft Kalinda recht op een aanvullende vergoeding. 

 

Artikel 4. Annulering

4.1 Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

4.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en Kalinda nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft Kalinda recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

4.3 Een Overeenkomst waarvoor Kalinda onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden geannuleerd.

4.4 Aangaande particuliere klanten: Annuleren van workshops en trainingen kan uitsluitend per email. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de workshop/training ontvangt Cliënt het volledige betaalde bedrag retour, met aftrek van 15 euro administratiekosten. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de workshop/training wordt 50% van het bedrag voor de workshop/training teruggestort. Bij annulering van 7 dagen of korter voor aanvang van de workshop/training is er geen terugbetaling van toepassing. Annuleren van een-op-eensessies kan uitsluitend per email. Bij annulering van 24 uur of korter voor aanvang van de één op één sessie is er geen terugbetaling van toepassing. Als Cliënt ten tijde van annulering nog niet had betaald, moeten bovenstaande bedragen/percentages alsnog worden voldaan.

 

Artikel 5. Duur Overeenkomst en termijnen

5.1 Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd. Kalinda – Prinsessestraat 39 6828 JT Arnhem- KVK 80066062 – IBAN NL05 RABO 0357585712

5.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden Kalinda schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.

 

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Kalinda eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.

 

Artikel 7. Eenmalige herziening Werk

7.1.1 Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever het eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Kalinda bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.

7.2 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van verval. Opdrachtgever stelt Kalinda spoedig op de hoogte van de gewenste herziening.

7.3 Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt Kalinda Opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien.

 

Artikel 8. Auteursrecht en gebruiksrecht

8.1 Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij Kalinda, ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.

8.2 Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van het Werk door Kalinda aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

8.3 Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijke overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het dit in artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalinda.

8.5 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door Opdrachtgever verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

8.6 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Kalinda ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.

8.7 De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door Kalinda geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. Kalinda – Prinsessestraat 39 6828 JT Arnhem- KVK 80066062 – IBAN NL05 RABO 0357585712

De kosten die Kalinda moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.

8.8 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van Kalinda duidelijk te vermelden.

8.9 Voor iedere inbreuk op de aan Kalinda toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

 

Artikel 9. Facturering en betaling

9.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. In geval van Aanbod voor particulieren dient het bedrag voor de workshop/training binnen 10 dagen na verzending van bevestigingsmail betaald te zijn, tenzij het Aanbod binnen 10 dagen plaatsvindt. In dat geval dient het bedrag per omgaande overgemaakt te worden.

9.2 Facturering kan geschieden vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst.

9.3 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

9.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

9.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd, berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.

9.6 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

9.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Kalinda onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 10. Opschorting

10.1 Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Kalinda gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van Kalinda voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Kalinda is, behoudens opzet of grove schuld zijdens Kalinda, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Cliënt, Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.

11.2 De aansprakelijkheid van Kalinda is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

11.3 Kalinda en Opdrachtgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens Kalinda en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van het Werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens Kalinda en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en Kalinda in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Kalinda en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten. Kalinda – Prinsessestraat 39 6828 JT Arnhem- KVK 80066062 –  IBAN NL05 RABO 0357585712

11.4 Aangaande workshops/trainingen sessies: Cliënt is verantwoordelijk voor eigen gezondheid en eigen spullen. Kalinda gaat ervan uit dat Cliënt met beiden goed om weet te gaan. Overleg met arts en/of Kalinda wordt aangeraden als Cliënt twijfelt of Aanbod geschikt is.

 

Artikel 12. Faillissement/surseance

12.1 Zowel Opdrachtgever als Kalinda hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. 

 

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 14. Privacybeleid

14.1 Kalinda deelt gegevens nooit met derden. Privacybeleid.

Meer weten?
Kom gerust een keer langs voor een vrijblijvend gesprek.